Privacy Policy

Website แห่ง นี้เป็น Web ส่วนบุคคลมิใช่องค์กรหรือสถาบันใดๆ ผมขอสงวนสิทธิ์ รูปภาพและบทความทั้งหมดห้าม Coppy ดัดแปลงทำต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาติ และ ข้อมูลเกี่ยวกับบทความการลงทุน ผมก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการ/ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยลงทุนนั้นๆ การลงทุน ผู้อ่าน/ผู้ศึกษาบทความหรือผู้ติดตามบทความของผม ต้องศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ เพราะการลงทุนทุกประเภท มีความเสี่ยง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาความเสี่ยงเสียก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน